ניו יורק by Moshe Ben Yohana

Song Analysis

Audio information that is featured on ניו יורק by Moshe Ben Yohana.

Acousticness

2%

Energy

70%

Liveness

13%

Speechiness

3%

Danceability

55%

Instrumentalness

4%

Loudness

93%

Valence

55%

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to ניו יורק by Moshe Ben Yohana. Listed below are tracks with similar keys and BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Track Artist Key Energy Camelot BPM
Kishoof by Luna Abu NassarKishoofLuna Abu NassarB Minor310A146
בלונדיניות על אוטוביאנקי by Rami Fortisבלונדיניות על אוטוביאנקיRami FortisB Minor610A110
חשמל מהשמש by Amir Levחשמל מהשמשAmir LevB Minor410A141
Working Class Hero by Daniela Spector, MookiWorking Class HeroDaniela Spector, MookiB Minor610A200
בתוך הצינורות by Algeirבתוך הצינורותAlgeirB Minor410A135
לא יכול לישון עכשיו by Tamuzלא יכול לישון עכשיוTamuzB Minor210A116
חד גדיא by Chava Albersteinחד גדיאChava AlbersteinB Minor510A146
דרך המשי by Yehudit Ravitzדרך המשיYehudit RavitzB Minor310A108
באביב by Micha ShitritבאביבMicha ShitritB Minor610A132
בואי נחמה by Alon Ederבואי נחמהAlon EderB Minor310A163
Come Race Me by Geva AlonCome Race MeGeva AlonB Minor510A147
גני גנים by Daniela Spectorגני גניםDaniela SpectorB Minor310A124
אילת by Shlomi ShabanאילתShlomi ShabanB Minor610A155
חבל שאת לא by Berry Sakharofחבל שאת לאBerry SakharofB Minor710A128
שיר ההד by Aric Lavieשיר ההדAric LavieB Minor310A87
Cut It Out by Daniela Spector, Ben SpectorCut It OutDaniela Spector, Ben SpectorB Minor710A86
מה לך יחידה by Berry Sakharof, Rea Mochiachמה לך יחידהBerry Sakharof, Rea MochiachB Minor810A144
ספורט by Aya Zahavi FeiglinספורטAya Zahavi FeiglinB Minor610A132
Mod'e Ani (I Thank..) by AlgeirMod'e Ani (I Thank..)AlgeirD Major510B92
שברי את הטלוויזיה by The Friends of Natashaשברי את הטלוויזיהThe Friends of NatashaD Major510B126
השמיים הכחולים by Assaf Amdurskyהשמיים הכחוליםAssaf AmdurskyD Major410B118
הצדפה המהבהבת by Rami Fortisהצדפה המהבהבתRami FortisD Major610B81
כמעט אמיתי by Aviv Guedjכמעט אמיתיAviv GuedjD Major410B130
את שקט by Eviatar Banaiאת שקטEviatar BanaiD Major210B124
כמו אל מים by Yehudit Ravitzכמו אל מיםYehudit RavitzD Major210B131
אזרח השמש ממזרח by Alon Ederאזרח השמש ממזרחAlon EderD Major510B80
שמש עלי אדמות by Shlomi Shabanשמש עלי אדמותShlomi ShabanD Major310B120
קוצים א by Meir Arielקוצים אMeir ArielD Major610B118
לא לבכות by Aya Zahavi Feiglinלא לבכותAya Zahavi FeiglinD Major510B145
ימי הפרח והאהבה by Omer Moskovichימי הפרח והאהבהOmer MoskovichD Major410B121
את ואני נוסעים לאט by Assaf Amdurskyאת ואני נוסעים לאטAssaf AmdurskyD Major410B144
בעינייך by Alon OleartchikבעינייךAlon OleartchikD Major410B69
מדור פיות by Rami Fortisמדור פיותRami FortisD Major810B95
הלילה by Erez HaleviהלילהErez HaleviD Major110B80
The Wall of Sounds by Geva AlonThe Wall of SoundsGeva AlonD Major310B118
Dvarim Kvedim kmo kapara by Yehu YaronDvarim Kvedim kmo kaparaYehu YaronD Major810B172
מהר מדי by Girafotמהר מדיGirafotD Major510B161
שביר by Arik Einstein, Itzhak KlepterשבירArik Einstein, Itzhak KlepterD Major510B125
קח לך אישה by Rockfourקח לך אישהRockfourD Major510B119
לישון בלעדיי by Daniela Spectorלישון בלעדייDaniela SpectorD Major410B130
זה כל מה שיש by Yoni Rechterזה כל מה שישYoni RechterD Major110B119
בוסה נובה קטן by Rami Fortisבוסה נובה קטןRami FortisD Major810B122
נסיעה מהירה by The Witchesנסיעה מהירהThe WitchesD Major710B115

ניו יורק by Moshe Ben Yohana Information

This song is track #4 in אתה ואני ומיטל by Moshe Ben Yohana, which has a total of 12 tracks. The duration of this track is 4:16 and was released on March 8, 2016. As of now, this track is currently not as popular as other songs out there. ניו יורק doesn't provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

ניו יורק BPM

ניו יורק has a BPM of 127. Since this track has a tempo of 127, the tempo markings of this song would be Allegro (fast, quick, and bright). Based on the tempo, this track could possibly be a great song to play while you are walking. Overall, we believe that this song has a fast tempo.

ניו יורק Key

The key of ניו יורק is B Minor. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 10A. So, the perfect camelot match for 10A would be either 10A or 9B. While, a low energy boost can consist of either 10B or 11A. For moderate energy boost, you would use 7A and a high energy boost can either be 12A or 5A. However, if you are looking for a low energy drop, finding a song with a camelot key of 9A would be a great choice. Where 1A would give you a moderate drop, and 8A or 3A would be a high energy drop. Lastly, 1B allows you to change the mood.

An error has occurred! We could not play this song at this time.