שירים על הירח - Adi Butbika Information

Acousticness
62%
Danceability
42%
Energy
28%
Instrumentalness
0%
Liveness
9%
Loudness
81%
Speechiness
3%
Valence
10%
Popularity
Loudness
-11.28 dB

Summary

"שירים על הירח" by Adi Butbika was released on February 14, 2024. The duration of שירים על הירח is about 3 minutes long, at 3:17. Based on our data, "שירים על הירח" appears to be safe for all ages and is not considered explicit. This track is about the average length of a typical track. There is only one song in שירים על הירח, so we believe that this song is a single. שירים על הירח is unknown right now. Although the tone can be danceable to some, this track does projects more of a negative sound rather than a postive one.

שירים על הירח BPM

The tempo marking of שירים על הירח by Adi Butbika is Adagio (slowly with great expression), since this song has a tempo of 75 BPM. With that information, we can conclude that the song has a slow tempo. The time signature for this track is 4/4.

שירים על הירח Key

B♭ Major is the music key of this track. This also means that this song has a camelot key of 6B. So, the perfect camelot match for 6B would be either 6B or 7A. While, 7B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 3B and a high energy boost can either be 8B or 1B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 6A or 5B will give you a low energy drop, 9B would be a moderate one, and 4B or 11B would be a high energy drop. Lastly, 3A allows you to change the mood.

Recommendations

TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
ילד מחדש by Maor Shooshanילד מחדשMaor ShooshanA Major411B92 BPM
חומות by Shay WizeחומותShay WizeE♭ Minor42A138 BPM
עשה אל תאחר by Harel Hadadעשה אל תאחרHarel HadadE Minor49A82 BPM
את הסיבה by Noifeld's Glasses, Asi Israelofאת הסיבהNoifeld's Glasses, Asi IsraelofD♭ Minor612A83 BPM
תחזיקי בי by Gadi Finegold, עדן אלברתחזיקי ביGadi Finegold, עדן אלברF♯ Minor611A149 BPM
אני אוהב אותך לאה by Ido Bartalאני אוהב אותך לאהIdo BartalB Major41B74 BPM
שתי עגלות by יעל ארנון ורד, בן ורד, Maya Bar Shalomשתי עגלותיעל ארנון ורד, בן ורד, Maya Bar ShalomE Major112B140 BPM
לבן על גבי שחור by Djamchid Sistersלבן על גבי שחורDjamchid SistersE Minor59A109 BPM
פרח משוגע by Gali Atariפרח משוגעGali AtariG Minor46A113 BPM
ילדת טבע by Chava Alberstein, Ovad Efratילדת טבעChava Alberstein, Ovad EfratE Major412B109 BPM
ISRC
il5842444342
Label
L-M Records/RCA Records

Section: 0.5390722751617432

End: 0.5429151058197021